Senin, 24 November 2014 / 1 Safar 1436 H
Geografis Nagari Sungai Batang
Sungai BatangSungai Batang

• Terbagi kedalam 7 jorong :